Zásady ochrany soukromí

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ

Tyto Zásady ochrany soukromí mají za cíl poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost FIDDO s.r.o., IČ 02011506, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214129, zpracovává o fyzických osobách při používání aplikace Fiddo.

Tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) za účelem splnění informační povinnosti Správce ve smyslu čl. 13 GDPR.

 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Pojmy uvedené v těchto Zásadách mají následující význam:

        „Správce“                znamená obchodní společnost FIDDO s.r.o., IČ 02011506, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214129;

        „Aplikace“                znamená mobilní aplikaci Fiddo a její přidružené systémy;

        „Uživatel“                znamená fyzickou osobu, která užívá Aplikaci;

„Osobní údaj“        znamená jakoukoliv informaci o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

        „Podmínky užívání“        znamená podmínky užívání Aplikace dostupné ZDE.

 1. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 1. Osobní údaje zpracovávané při vytvoření uživatelského účtu v Aplikaci

 1. Pro vytvoření uživatelského účtu v Aplikaci je Uživatel žádán o poskytnutí e-mailové adresy a hesla.
 2. Správce zpracovává tyto osobní údaje, protože jejich zpracování je nezbytné pro přihlášení k účtu Uživatele a je oprávněným zájmem Správce zajistit tímto způsobem bezpečnost účtu Uživatele.
 3. Správce zpracovává e-mailovou adresu také proto, aby mohl Uživatele informovat o jakékoliv změně Aplikace či o změně těchto Zásad či Podmínek užívání Aplikace. Právním důvodem zpracování e-mailové adresy Uživatele je oprávněný zájem Správce poskytnout Uživateli veškeré informace související s provozem, správou a užíváním Aplikace, jakož i o změnách těchto Zásad a Podmínek užívání Aplikace.
 4. Správce zpracovává e-mailovou adresu Uživatele také proto, aby byla spojena s jeho uživatelským účtem pro případ, že Uživatel komunikuje se zákaznickou podporou Správce. Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce poskytnout Uživateli kvalitní zákaznickou podporu při řešení jakéhokoliv problému a chyby v Aplikaci.

 1. Osobní údaje zpracovávané při vytvoření a přihlášení k účtu Uživatele v Aplikaci prostřednictvím služby Facebook či Google

 1. Uživatel má možnost přihlásit se ke svému uživatelskému účtu v Aplikaci (vytvořit tento účet) pomocí svých přihlašovacích údajů ke službě Facebook či Google. Uživatel bude v takovém případě při prvním takovém přihlášení dotázán, zda souhlasí, aby tento třetí subjekt (Facebook, Google) poskytl Správci tyto údaje: přihlašovací jméno (e-mail), profilový obrázek, věk a pohlaví (jsou-li vyplněny), a dále ID Uživatele, pomocí kterého se Uživatel identifikuje.
 2. Správce zpracovává takto poskytnuté údaje Uživatele proto, aby Uživateli poskytl alternativní metodu přihlášení a zabezpečení jeho uživatelského účtu.
 3. Správce zpracovává osobní údaje Uživatele, zejména e-mailovou adresu (byla-li poskytnuta), proto, aby mohl Uživatele informovat o jakékoliv změně Aplikace či o změně těchto Zásad či Podmínek užívání Aplikace. Právním důvodem zpracování e-mailové adresy Uživatele je oprávněný zájem Správce poskytnout Uživateli veškeré informace související s provozem, správou a užíváním Aplikace, jakož i o změnách těchto Zásad a Podmínek užívání Aplikace.
 4. Správce zpracovává osobní údaje Uživatele specifikované v čl. 2.2.1. také proto, aby byly spojeny s jeho uživatelským účtem pro případ, že Uživatel komunikuje se zákaznickou podporou Správce. Právním důvodem tohoto zpracování je oprávněný zájem Správce poskytnout Uživateli kvalitní zákaznickou podporu při řešení jakéhokoliv problému a chyby v Aplikaci.
 1. Osobní údaje v profilu Uživatele

 1. Uživatel je v rámci svého uživatelského účtu žádán o doplnění svého profilu a profilu svého psa.
 2. Správce zpracovává tyto osobní údaje uvedené v profilu Uživatele: jméno, příjmení, přezdívka (volitelné), datum narození, pohlaví, kraj (daný na výběr), město (daný výběr pouze z okresních měst a pro hlavní město Prahu pak z městských částí), fotografie Uživatele (volitelné), údaje o psovi (jméno, plemeno, vlastnosti, pohlaví, číslo známky, fotografie atp.)
 3. Právním důvodem zpracování osobních údajů uvedených v čl. 2.3.2. je oprávněný zájem Správce na identifikaci Uživatele a plnění smlouvy o poskytnutí licence k užívání Aplikace. Datum narození je pak Správcem zpracováván i z důvodu kontroly, že Aplikace není užívána osobou mladší 16 let.

 1. Osobní údaje zpracovávané při používání funkce polohy v zařízení nebo v Aplikaci

 1. Aplikace umožňuje Uživatelům používání následujících funkci, které jsou závislé na povolení užívání polohových služeb v zařízení či v Aplikaci: hledání ztraceného psa, pátrání po ztraceném psovi (nahlášení spatření či odchytu), trackování délky procházky, hledání v mapě (např. veterinář, hřiště, zverimex), sledování jiných uživatelů, resp. jejich psů, kteří sdílí svou polohu veřejně atp.
 2. Správce bude v takovém případě shromažďovat údaje o poloze zařízení Uživatele, aby mohl Uživateli umožnit využívání služeb specifikovaných v čl. 2.4.1.
 3. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy o poskytnutí licence k užívání Aplikace, zejména zajištění funkčnosti nabízených služeb.

 1. Osobní údaje zpracovávané při vytváření obsahu ze strany Uživatele, při spojení s jinými Uživateli, při synchronizaci se zařízením

 1. Aplikace umožňuje Uživatelům vytvářet nebo sdílet obsah a komunikovat s ostatními Uživateli Aplikace. Správce v takovém případě shromažďuje veškeré informace o poskytovaném obsahu, jakož i informace v něm uvedené, například místo pořízení fotografie, datum vytvoření souboru, příspěvku apod.
 2. Správce shromažďuje informace o lidech, s nimiž je Uživatel ve spojení, jakož i o událostech, kterých se Uživatel účastní apod.
 3. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy o poskytnutí licence k užívání Aplikace, zejména zajištění funkčnosti nabízených služeb.

 1. Údaje o používání Aplikace ze strany Uživatele

 1. Správce shromažďuje informace frekvenci a době trvání aktivit Uživatele v Aplikaci, chování Uživatele v Aplikaci (například používané funkce), o obsahu, který si Uživatel prohlíží či vytváří.
 2. Právním důvodem takového zpracování je oprávněný zájem Správce na zlepšení funkčnosti a kvality Aplikace, detekce nevhodného chování Uživatele v Aplikaci, dále pak pro statistické účely Správce.
 1. Informace o zařízení

 1. Správce shromažďuje informace získané ze zařízení, které Uživatel používá jako např. informace, ke kterým Uživatel povolil přístup (poloha z GPS, fotoaparát nebo fotografie, videa), jedinečné identifikátory, ID zařízení, operační systém zařízení, verze hardwaru a softwaru, údaje o síti a připojení atp.
 2. Právním důvodem takového zpracování je oprávněný zájem Správce na zajištění funkčnosti Aplikace.

 1. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Primárním příjemcem osobních údajů je Správce.
 2. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které poskytují Správci služby v pozici zpracovatele osobních údajů (poskytovatelé cloudových služeb, advokáti). Veškeré třetí osoby, které k těmto účelům bude Správce využívat, budou prověřeny, aby byly zajištěny dostatečné záruky s ohledem na důvěrnost a ochranu osobních údajů Uživatelů. S těmito osobami budou uzavřeny písemné smlouvy, v nichž se zaváží k ochraně osobních údajů uživatelů a dodržení standardů Správce pro zabezpečení osobních údajů, rovněž pak k zachování mlčenlivosti.
 3. V zákonem stanovených případech mohou být osobní údaje poskytnuty též příslušným orgánům veřejné správy či obdobným institucím (např. finanční úřady, banky, pojišťovny, soudy, orgány činné v trestním řízení).
 4. S jinými subjekty mohou být osobní údaje sdíleny pouze na základě souhlasu Uživatele.
 5. Aplikace umožňuje, aby Uživatel sdílel svou polohu s vybranými osobami, které si pak mohou zobrazit polohu Uživatele v reálném čase. Správcem všem Uživatelům doporučuje prověřit důvěryhodnost osoby, se kterou bude Uživatel tento údaj sdílet. Uvedené platí i pro sdílení jakéhokoliv obsahu, vytvořeného Uživatelem, s jinými osobami.

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

 1. Aplikace není určena dětem mladším 16 let. Pokud Správce zjistí, že mu byly poskytnuty osobní údaje osoby mladší 16 let, podnikne veškeré kroky, aby tyto údaje byly co nejdříve smazány.

 1. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EU/EHP

 1. Osobní údaje Uživatele nejsou předávány do zemí mimo EU/EHP ani žádné mezinárodní organizaci.

 1. UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu, kdy bude účet Uživatele považován za aktivní, a dále po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností a hájení práv z případných sporů, nestanoví-li právní předpis pro konkrétní dokument odlišnou dobu pro uchování.

 1. PRÁVA UŽIVATELE V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEHO OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Právo na informace a přístup k osobním údajům

Uživatel má právo požádat o informaci o tom, jaké údaje o něm Správce zpracovává, za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále má Uživatel právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

 1. Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů

V případě, že jsou zpracovávané osobní údaje nesprávné, nepřesné či neúplné, má Uživatel právo kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

 1. Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

Uživatel má právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud (i) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, zejména pokud Uživatel zruší svůj uživatelský účet u Správce (ii) zpracování je protiprávní, a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo zákonná povinnost Správce.

Jakmile Uživatel zruší svůj uživatelský účet, Správce vymaže veškerý zveřejněný obsah (příspěvky, fotografie, videa a jiné informace), a tento obsahu již nebude možné později obnovit. Uživatel bere na vědomí, že nemohou být odstraněny informace, které sdílel s jinými uživateli.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Nastanou-li v souvislosti se zpracováním osobních údajů Uživatele jakékoliv sporné otázky, je Správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků. Po dobu trvání omezení zpracování není Správce oprávněn jakýmkoliv jiným způsobem osobní údaje Uživatele zpracovávat.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Pokud jsou osobní údaje Uživatele zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu, zejména pro účely marketingu, má Uživatel právo vznést proti takovému zpracování námitku.

 1. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jsou osobní údaje Uživatele zpracovávány na základě souhlasu, má Uživatel právo kdykoliv odvolat tento poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

 1. Právo na přenos osobních údajů

Pokud Správce provádí některé zpracování osobních údajů automatizovaně, má Uživatel právo získat své osobní údaje takto zpracovávané ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a má právo předat tyto údaje jinému správci.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se Uživatel domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 1. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

 1. Uživatel bere na vědomí, že může být pomocí údajů o jeho poloze, věku, plemene psa, pohlaví, událostí, do kterých se přihlásil, notifikován o událostech v jeho okolí. Dále mu mohou být sděleny jiné relevantní informace spojené s provozem Aplikace nebo na něj může být cílena notifikace jiných uživatelů nebo reklama v rámci systému, to však pouze, pokud má takové notifikace povoleny.

 1. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce získává veškeré zpracovávané osobní údaje přímo od Uživatele nebo v důsledku jeho aktivity v Aplikaci.

 1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Správce přijal odpovídající preventivní opatření k zamezení neoprávněného přístupu k osobním údajům Uživatele a jejich nezákonnému používání. Správce například používá při zpracování osobních údajů šifrování a technologii firewallu. Správce vydal vnitřní pravidla stanovující role a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců (pověřených osob) při zpracování osobních údajů, jakož i pravidla pro zabezpečení poskytnutých osobních údajů. Všechny osoby, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, jsou zavázány povinností mlčenlivosti a mají povinnost zachovávat důvěrnost všech přístupových údajů.
 1. ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD
 1. Tento dokument je aktualizován k datu 1.5.2019. K tomuto datu doposud není v účinnosti zákon o zpracování osobních údajů jako tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Správce si vyhrazuje právo tento dokument dále měnit a upravovat v návaznosti na postup legislativních prací.
 1. KONTAKT
 1. Pokud Vás zajímají podrobné informace o právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás na emailové adrese info@fiddo.cz.

Kontaktní údaje Správce:

FIDDO s.r.o.

Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 736/17

PSČ 110 00

FIDDO s.r.o.