Podmínky užívání mobilní aplikace Fiddo

č. 1/2019

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Media Channel, a.s., IČ: 27656837, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11552, vydává tyto podmínky užívání aplikace Fiddo (dále jen „Podmínky užívání“).
 2. Každý uživatel je povinen se s Podmínkami užívání seznámit předtím, než začne aplikaci Fiddo užívat.
 3. Aplikace Fiddo je vytvořena pro majitele psů za účelem jejich propojení, navazování kontaktů, sdílení údajů o psech, organizování událostí atp.

 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 1. Pojmy uvedené v Podmínkách užívání s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

Provozovatel“        znamená obchodní společnost Media Channel, a.s., IČ: 27656837, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 11552;

 „Aplikace“                znamená mobilní aplikaci Fiddo a její přidružené systémy, která je určena pro majitele psů, a kterou je možné si stáhnout prostřednictvím obchodů App Store, Google Play a provozovat ji na mobilním zařízení;

Uživatel“                        znamená fyzickou osobu, která užívá Aplikaci;

 1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

 1. Aplikace je autorským dílem, které je chráněno podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.
 2. Provozovatel uděluje Uživateli oprávnění užívat Aplikaci pro svou vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn používat Aplikaci k podnikatelským účelům nebo jakékoli jiné výdělečné činnosti.
 3. Uživatel není oprávněn poskytnout oprávnění k užití Aplikace dalším osobám.
 4. Aplikaci není oprávněna užívat osoba mladší 16 let.
 5. Aplikace je určena výlučně pro Uživatele s bydlištěm na území České republiky a může být užívána výhradně na území České republiky.

 1. VYTVOŘENÍ A SPRAVOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

 1. Po instalaci Aplikace do svého zařízení je Uživatel vyzván k povolení užívání polohových služeb a zasílání notifikací. Uživatel je oprávněn zakázat užívání těchto kategorií, a to jak ve svém zařízení, tak v nastavení Aplikace, v takovém případě však Uživatel bere na vědomí, že mu nebude umožněno užívat v plném rozsahu všechny funkce Aplikace.
 2. Vytvoření uživatelského účtu může být ze strany Uživatele provedeno jedním z následujících způsobů:
 1. prostřednictvím svého uživatelského účtu u Facebook
 2. přes svůj uživatelský účet u Google
 3. pomocí svého e-mailu
 1. V případě, že Uživatel zvolí možnost pod písm. a) či b), je Provozovateli třetí stranou (Facebook, Google) zpřístupněn identifikátor Uživatele u této třetí strany a Uživatel je následně přesměrován na tvorbu profilu.
 2. V případě vytvoření uživatelského účtu pomocí svého e-mailu je Uživatel vyzván k zadání e-mailu a vytvoření hesla. Heslo musí splňovat podmínky uvedené v Aplikaci. Na příslušnou e-mailovou adresu je pak zaslán odkaz pro validaci daného účtu a Uživatel je přesměrován na tvorbu profilu.
 3. Před vytvořením uživatelského účtu je Uživatel povinen seznámit se s těmito Podmínkami užívání a informacemi o zpracování jeho osobních údajů při užívání Aplikace.
 4. Po přihlášení do svého uživatelského účtu vyplní Uživatel svůj profil a profil svého psa a dokončí registraci.
 5. Profil Uživatele obsahuje tyto údaje: jméno, příjmení, přezdívka (volitelné), datum narození, pohlaví, kraj (daný na výběr), město (dané na výběr pouze z okresních měst a pro hlavní město Prahu z městských částí), fotografie (volitelné).
 6. Profil psa obsahuje následující údaje: jméno, plemeno, vlastnosti (3), pohlaví, číslo známky (volitelné), fotografie psa (povinný údaj).
 7. Uživatel je oprávněn kdykoliv údaje uvedené ve svém profilu změnit.
 8. Tím, že se Uživatel zaregistruje, potvrzuje svou informovanost o obsahu těchto Podmínek užívání, a dále skutečnost, že veškeré registrační údaje jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné, a Uživatel bude veškeré registrační údaje udržovat v aktuálním stavu.
 9. Každý Uživatel je oprávněn vytvořit v Aplikaci pouze jeden uživatelský účet.
 10. Následně po úspěšném zaregistrování se může Uživatel přihlašovat do Aplikace, a to buď (i) tím, že vloží svou registrovanou e-mailovou adresu a zvolené heslo, nebo (ii) tak, že provede přihlášení prostřednictvím Facebook nebo Google.

 1. ZRUŠENÍ ÚČTU

 1. Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj uživatelský účet zrušit.
 2. Uživatel bere v takovém případě na vědomí, že zrušením účtu budou veškeré údaje vymazány, resp. anonymizovány, a nebude již možné je obnovit.

 1. OPRÁVNĚNÍ PROVOZOVATELE V SOUVISLOSTI S PORUŠENÍM PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ APLIKACE

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet Uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace Uživatelem, pokud:
 1. se lze důvodně domnívat, že Uživatel porušuje Podmínky užívání, používá Aplikaci v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy, obecně uznávanými etickými a morálními principy, obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě internet nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů;
 2. Uživatel se nepřihlásí ke svému účtu v Aplikaci déle než 12 měsíců.
 1. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání.
 2. V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn podniknout kroky, aby upozornil Uživatele na možnost zrušení či blokace jeho uživatelského účtu z důvodu porušení těchto Podmínek užívání nebo právních předpisů.
 3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv kontaktovat Uživatele pro ověření jeho registračních údajů.
 4. Provozovatel nenese odpovědnost za skutečnou totožnost Uživatele.

 1. OSTATNÍ OPRÁVNĚNÍ PROVOZOVATELE

 1. Používáním Aplikace Uživatel uděluje Provozovateli následující oprávnění:
 1. Oprávnění k používání Uživatelem vytvořeného obsahu. Uživatel tímto uděluje Provozovateli oprávnění k používání tohoto obsahu formou ukládání, shromažďování či sdílení s jinými Uživateli (podle Uživatelem nastavených parametrů).
 2. Oprávnění k používání jména, fotografie, příp. informací o akcích a událostech Uživatele v Aplikaci. Uživatel tímto uděluje Provozovateli oprávnění k používání jména, fotografie a informací o všech akcích a událostech Uživatele v Aplikaci formou jejich ukládání, shromažďování či sdílení s jinými Uživateli (podle Uživatelem nastavených parametrů).
 1. Uživatel může kdykoliv zrušit oprávnění udělené v čl. 7.1. tím, že svůj obsah nebo uživatelský účet zruší. Uživatel v takovém případě bere na vědomí, že po omezenou dobu může odstraněný obsah zůstat v záložních kopiích (nebude viditelný pro ostatní Uživatele), dále se odstraněný obsah může zobrazovat, pokud jej Uživatel sdílel s jinými osobami, které jej neodstranily.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ

 1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace zadávat a sdílet údaje týkající se jeho osoby a jeho psa.
 2. Uživatel je zejména povinen:
 1. zdržet se užívání Aplikace jakýmkoliv způsobem, kterým by zasahoval do práv jakýchkoliv třetích osob nebo do práv Provozovatele;
 2. prezentovat výhradně takové informace, které (i) nezpůsobí újmu třetím osobám ani Provozovateli, (ii) jsou dostatečně jasné, určité a nejsou klamavé, (iii) jsou v souladu s etickými a morálními principy;
 3. zdržet se ukládání, zveřejňování, přenášení, distribuování obsahu, který je svou povahou rasistický, urážlivý, diskriminační, sexuální, jakkoliv pohoršující či propagující terorismus a násilí;
 4. chránit svůj uživatelský účet před neoprávněným a podvodným použitím;
 5. zdržet se ukládání, zveřejňování, přenášení či distribuování obsahu, jako např. fotografie, videa, textu, vyobrazení, k jejímuž užívání není Uživatel oprávněn. Uvedené platí také pro obsah porušující právo na patent, autorské právo, právo k ochranné známce, obchodnímu tajemství či jiné právo duševního vlastnictví;
 6. nepoužívat uživatelský účet ke sběru dat nebo k pronásledování či obtěžování jiných Uživatelů;
 7. neshromažďovat data automatizovanými prostředky nebo se pokoušet o přístup k datům, ke kterým nemá Uživatel oprávnění;
 8. neodesílat obsah, který bude obsahovat reklamy či obchodní nabídky, propagační materiály, řetězové dopisy, spam, pyramidové hry nebo jiná podvodná sdělení;
 9. zdržet se získání neoprávněného přístupu do počítačového systému Provozovatele nebo jiných uživatelů Aplikace;
 10. v okamžiku, kdy zjistí porušování těchto Podmínek užívání ze strany jiného Uživatele, nahlásit tuto skutečnost Provozovateli.
 1. Uživatel není oprávněn Aplikaci jakkoli pronajímat, půjčovat, nabízet ani jakkoli jinak poskytovat práva k jejímu užití.
 2. Uživatel nesmí sdílet své heslo, zpřístupnit svůj uživatelský účet jiným osobám nebo převést účet na jinou osobu.
 3. Za obsah veškerých prezentovaných informací, příspěvků, fotografií a videí je v plném rozsahu odpovědný Uživatel.

 1. ÚPLATA ZA UŽÍVÁNÍ APLIKACE

 1. Aplikace je v současné době provozována ve zkušební verzi zdarma.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit plnohodnotnou verzi Aplikace nebo služby, které jsou jejím prostřednictvím poskytovány, o čemž budou Uživatelé s předstihem informováni a bude jim dána možnost ukončit užívání Aplikace.

 1. ODPOVĚDNOST ZA VADY

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vadu, škodu či jinou újmu způsobenou při využívání Aplikace, zejména za vadu, škodu či jinou újmu způsobenou nesprávným užíváním Aplikace, neodborným zásahem do Aplikace.
 2. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli údaje, které jsou v rámci Aplikace prezentovány ze strany Uživatelů.
 3. Uživatel bere na vědomí, že funkce Aplikace mají sloužit pro jeho potřebu, avšak Provozovatel nemůže garantovat 100% úspěšnost jednotlivých funkcí, např. v případě služby napomáhající k vyhledání ztraceného psa.
 4. Uživatel bere na vědomí, že užívání Aplikace je jeho dobrovolným rozhodnutím a nese tak veškerou odpovědnost za svá jednání při užívání Aplikace.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Ochrana osobních údajů je předmětem samostatné dokumentace dostupné ZDE.

 1. ÚDRŽBA APLIKACE

 1. Provozovatel informuje Uživatele, že z důvodu snahy o maximální kvalitu fungování Aplikace je nutné provádět údržbu Aplikace, přičemž v době údržby není Aplikace dostupná.
 2. Provozovatel je oprávněn bez jakéhokoli omezení provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce, vlastnosti atp.

 1. MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

 1. Provozovatel je oprávněn zveřejňovat v Aplikaci komerční obsah, zejména propagovat jakoukoliv formou produkty jiných osob.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Podmínky užívání představují úplnou smlouvu mezi Provozovatelem a Uživatelem ohledně používání Aplikace. Práva a povinnosti stran z této smlouvy vzniklé se řídí právním řádem České republiky.

 1. Pokud by se kterákoliv část těchto Podmínek užívání stala neplatnou, nevymahatelnou či zdánlivou, zůstávají ostatní části nedotčeny.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Podmínek užívání, přičemž se změnou bude Uživatel vždy s předstihem seznámen a bude mu dána možnost ukončit užívání Aplikace.
 3. Podmínky užívání jsou v tomto znění účinné od 1.5.2019 .

Media Channel, a.s.