LICENČNÍ UJEDNÁNÍ PRO UŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE FIDDO

POUŽITÍM MOBILNÍ APLIKACE VYJADŘUJE UŽIVATEL SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ V NÁSLEDUJÍCÍM ROZSAHU

Uživatel uděluje společnosti FIDDO s.r.o., IČ: 02011506, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214129, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa, věk, telefonní číslo, facebook/google profil.

Souhlas je udělován za účelem využití funkcí aplikace Fiddo.

Souhlas je udělován na dobu, po kterou bude aktivní účet uživatele v aplikaci Fiddo. Poté budou veškeré osobní údaje zlikvidovány.

Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

Uživatel bere na vědomí, že má právo požadovat od správce, tj. od společnosti FIDDO s.r.o., přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Uživatel bere na vědomí, že má právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že může svůj souhlas kdykoli odvolat, avšak bez udělení souhlasu není možné aplikaci Fiddo užívat.

POUŽITÍM MOBILNÍ APLIKACE VYJADŘUJE UŽIVATEL SOUHLAS S TĚMITO LICENČNÍMI UJEDNÁNÍMI

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost FIDDO s.r.o., IČ: 02011506, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214129, vydává tato licenční ujednání pro užívání mobilní aplikace Fiddo (dále jen „Licenční ujednání“).

1.2. Každý uživatel je povinen vyslovit souhlas s Licenčními ujednáními předtím, než začne aplikaci Fiddo užívat. Bez vyslovení souhlasu není možné aplikaci Fiddo užívat.

1.3. Licenční ujednání upravuje podmínky užívání mobilní aplikace Fiddo, která slouží pro majitele psů. Aplikace slouží ke sdílení údajů mezi majiteli psů, navazování kontaktů, organizování různých akcí, atp.

2. Vymezení základních pojmů

2.1. Pojmy uvedené v Licenčním ujednání s velkým počátečním písmenem mají následující význam:

„Provozovatel“ znamená obchodní společnost FIDDO s.r.o., IČ: 02011506, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214129;

„Uživatel“ znamená fyzickou osobu, která užívá Aplikaci;

„Aplikace“ znamená mobilní aplikaci Fiddo, která je určena pro majitele psů a kterou je možné si stáhnout prostřednictvím obchodů Apple Store, Google Play a provozovat ji na mobilním zařízení;

3. Licenční ujednání

3.1. Uživatel je povinen prezentovat v rámci Aplikace výhradně takové informace, které:

3.1.1. nezpůsobí újmu třetím osobám ani Provozovateli;

3.1.2. jsou dostatečně jasné, určité a nejsou klamavé;

3.1.3 jsou v souladu s etickými a morálními principy.

3.2 Za obsah prezentovaných informací je v plném rozsahu odpovědný Uživatel.

4. Zrušení účtu uživatele

4.1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn bez předchozího oznámení zrušit účet Uživatele nebo jinak zamezit užívání Aplikace Uživatelem, pokud:

4.1.1. se lze důvodně domnívat, že Uživatel porušuje Licenční ujednání, používá Aplikaci v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy, obecně uznávanými etickými a morálními principy, obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů;

4.1.2. Uživatel se nepřihlásí ke svému účtu v Aplikaci déle než 6 měsíců.

4.2. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu nebo zamezením jeho užívání.

5. Úplata za užívání aplikace

5.1. Aplikace je v současné době poskytována zdarma.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit Aplikaci nebo služby, které jsou jejím prostřednictvím poskytovány, o čemž budou Uživatelé s předstihem informováni a bude jim dána možnost ukončit užívání Aplikace.

6. Odpovědnost za vady

6.1. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vadu, škodu či jinou újmu způsobenou při využívání Aplikace, zejména za vadu, škodu či jinou újmu způsobenou nesprávným užíváním Aplikace, neodborným zásahem do Aplikace, atp.

6.2. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli údaje, které jsou v rámci Aplikace prezentovány ze strany Uživatelů.

6.3. Uživatel bere na vědomí, že funkce Aplikace mají sloužit pro jeho potřebu, avšak Provozovatel nemůže garantovat 100% úspěšnost jednotlivých funkcí, např. v případě služby napomáhající k vyhledání ztraceného psa.

6.4. Uživatel bere na vědomí, že užívání Aplikace je jeho dobrovolným rozhodnutím a nese tak veškerou odpovědnost za svá jednání při užívání Aplikace.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Uživatel uděluje společnosti FIDDO s.r.o., IČ: 02011506, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 736/17, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 214129, souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, přezdívka, emailová adresa, věk, telefonní číslo, facebook/google profil.

7.2. Souhlas je udělován za účelem řádného fungování aplikace Fiddo.

7.3. Souhlas je udělován na dobu, po kterou bude aktivní účet uživatele v aplikaci Fiddo. Poté budou veškeré osobní údaje zlikvidovány.

7.4. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.

7.5. Uživatel bere na vědomí, že má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

7.6. Uživatel bere na vědomí, že má právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7.7. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že může svůj souhlas kdykoli odvolat, avšak bez udělení souhlasu není možné aplikaci Fiddo užívat.

8. Údržba aplikace

8.1 Provozovatel informuje Uživatele, že z důvodu snahy o maximální kvalitu fungování Aplikace, je nutné provádět údržbu Aplikace, přičemž v době údržby není Aplikace dostupná.

8.2. Provozovatel je oprávněn bez jakéhokoli omezení provádět úpravy Aplikace, přidávat nové funkce, vlastnosti, atp.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Licenční ujednání se uzavírá na dobu, po kterou bude Uživatel užívat Aplikaci a zaniká zrušením účtu ze strany Uživatele nebo Provozovatele.

9.2 Licenční ujednání může být ze strany Provozovatele změněno, přičemž o změně bude Uživatel vždy s předstihem seznámen a bude mu dána možnost ukončit užívání Aplikace.

Licenční ujednání v tomto znění je účinné od 1.5.2019.

FIDDO s.r.o.